Cuma, Ağustos 11, 2006

Dünyalar Arası Yaşam


Bana önderlik ediyor
Bana yol gösteriyorsun
Ama yolumu kaybetmiþ
Ve biraz garip hissediyorum bugün

Sanýrým kendimi hazýrlayacaðým
Karþýma çýkabilecek herþeye
Sonra neler olacaðýný göreceðiz
Gün be gün bunu yaþayacaðým

Herþeyi gördüðümü düþünmüþtüm
Bütün sorunlarýn üstesinden geldiðimi
Gelecekte beni bekleyen
Þüphem kalmayacak þekilde

Ama sonra yeni bir kart çektim
Ve sýra tekrar bana geçti
Ama bilmiyorum sonsuza dek koþmak zorunda olup olmadýðýmý

Bana ne duyduðunu söyle
Ve sonra da ne gördüðünü
Herkes dünyayý farklý bir þekilde görür
Bilmeni istiyorum ki sana bu hayatý sevdirecek
basit þeyler olduðunu öðrenmen için çok geç deðil

Burada olmak istemiyorum
Baþka bir yerde olmayý tercih ederdim
Ama oraya ulaþtýðým zaman
Onun aradýðým þey olmadýðýný görmekten korkuyorum

Bana ne duyduðunu söyle
Ve sonra da ne gördüðünü
Herkes dünyayý farklý bir þekilde görür
Bilmeni istiyorum ki sana bu hayatý sevdirecek
basit þeyler olduðunu öðrenmen için çok geç deðil

Burada olmak istemiyorum
Baþka bir yerde olmayý tercih ederdim
Ama oraya ulaþtýðým zaman
Onun aradýðým þey olmadýðýný görmekten korkuyorum

Ne istediðimi bilmiyorum
Veya nerede olmak istediðimi
Kafam daha çok karýþýyor
Günler geçip gittikçe

Hiç yorum yok: